ΔΕΗ: Εστίαση στα ουσιώδη

Στρατηγικός στόχος για τη ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει την αειφόρο ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των Ενδιαφερομένων Μερών της (stakeholders), κατά τρόπο εξισορροπητικό.

Η τοποθέτηση αυτή συνεπάγεται παροχή ολοκληρωμένων, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων στους πελάτες, διαμόρφωση άριστου εργασιακού περιβάλλοντος για τους εργαζομένους, ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίου οφέλους με προμηθευτές και συνεργάτες, δημιουργία νέων οικονομικών αξιών προς τους μετόχους, σεβασμό και προστασία του περιβάλλοντος, συνεισφορά στην κοινωνία με οικονομική
ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία. Το μέσο για να επιτύχει το στόχο της η ΔΕΗ, είναι να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανάλυση των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξής της, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει για όλα τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της.

Εδώ παρουσιάζεται η ανάλυση που βασίστηκε στη διαδικασία που εφαρμόστηκε τον Δεκέμβριο 2013-Φεβρουάριο 2014, η οποία εμπεριέχεται και αναλύεται και στον ετήσιο Απολογισμό Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΔΕΗ για το 2013.

Τον πλήρη απολογισμό, αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία ανάλυσης των ουσιωδών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, μπορείτε να βρείτε στο site της Εταιρείας στα έντυπα που αφορούν στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Προσδιορισμός και αξιολόγηση ουσιωδών θεμάτων

Η ΔΕΗ παρακολουθεί τις διεθνείς τάσεις στη διαχείριση θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης και προσπαθεί να βελτιώνει τις επιδόσεις της, τη διαφάνεια στις διαδικασίες της και τον τρόπο λογοδοσίας της. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι πυρήνας της αναθεώρησης των Κατευθυντηρίων Οδηγιών του Διεθνούς Προτύπου GRI είναι ο προσδιορισμός και η αξιολόγηση των ουσιωδών θεμάτων της κάθε εταιρείας, στα τέλη του 2013, η Διοίκηση της ΔΕΗ επανέλαβε τη διαδικασία προσδιορισμού των ουσιωδών θεμάτων της.

Παράλληλα, μέσω δομημένου ερωτηματολογίου, ο Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης απευθύνθηκε στα Ενδιαφερόμενα Μέρη της Εταιρείας, ζητώντας και από αυτούς να αξιολογήσουν / βαθμολογήσουν τα κατά
τη γνώμη τους ουσιώδη θέματα για τη βιωσιμότητά της. Σκοπός του εγχειρήματος ήταν να εδραιωθεί ουσιαστικός διάλογος για τον προσδιορισμό των σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν τόσο τη ΔΕΗ, όσο και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της, αλλά, επίσης, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της επικοινωνίας αυτής, να αυξηθεί και ο βαθμός διαφάνειας της λογοδοσίας της.

Από τη Διοίκηση:

Η ΔΕΗ έχει αναπτύξει διαδικασία Καθορισμού Ουσιωδών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων. Το 2013 η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε για δεύτερη φορά -με πρώτη το 2011- και υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των Γενικών Διευθυντών, των επικεφαλής ανεξάρτητων Διευθύνσεων, του Διευθυντή Στρατηγικής και της επικεφαλής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Κάθεσυμμετέχων κλήθηκε να αξιολογήσει τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης της λειτουργίας της ΔΕΗ ως προς τις επιδράσεις τους και την πιθανότητα εκδήλωσής τους, λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες πρακτικές (στρατηγική, πολιτικές, διαδικασίες/μέτρα ή δράσεις) πρόληψης, ελέγχου και καταστολής τους. Ως βάση χρησιμοποιήθηκαν τα θέματα που είχαν αναγνωρισθεί το 2011, καθώς επίσης και ορισμένα πρόσθετα, τα οποία προέκυψαν από τις εξελίξεις της αγοράς και της νομοθεσίας. Στη συνέχεια, με στόχο την αποτελεσματικότερη αποτύπωση και διαχείριση των θεμάτων, έγινε ομαδοποίηση. Τα ομαδοποιημένα πλέον θέματα παρουσιάζονται σε διαγράμματα ουσιαστικότητας (materiality heatmaps), όπου εμφανίζονται οι εκτιμώμενες επιδράσεις/κίνδυνοί τους, και η πιθανότητα αυτοί να επισυμβούν.

Τα διαγράμματα, τα αντίστοιχα ευρήματα και συμπεράσματα, καθώς και το δυναμικό εργαλείο αποτύπωσης και επεξεργασίας των αποτελεσμάτων της παραπάνω διαδικασίας, αξιοποιούνται από τη Διοίκηση της Εταιρείας για τη χάραξη πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων.

Από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της:

Τα στελέχη της Εταιρείας βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με εκπροσώπους των Ενδιαφερομένων Μερών της, γεγονός που τους δίνει τη δυνατότητα να συνυπολογίζουν στις αποφάσεις τους και τις δικές τους απόψεις. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας την προστιθέμενη αξία που θα είχε για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω διαδικασίας η συστηματοποιημένη αναγνώριση και προτεραιοποίηση των ουσιωδών θεμάτων από τις διαφορετικές ομάδες Ενδιαφερομένων Μερών, η ΔΕΗ, μετά την ολοκλήρωση της εσωτερικής διαδικασίας, προχώρησε στη δημιουργία ενός on-line ερωτηματολογίου. Μέσω αυτού εξέθεσε στα Ενδιαφερόμενα Μέρη τα αναγνωρισμένα από τη Διοίκηση ομαδοποιημένα θέματα και τους ζήτησε να δώσουν τη δική τους εκτίμηση για τη σημαντικότητά τους. Η ανταπόκριση υπήρξε εντυπωσιακή, καθώς η Εταιρεία έλαβε 755 απαντήσεις από όλες τις ομάδες Ενδιαφερομένων Μερών, από όλες τις περιφέρειες της χώρας. Ο Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνέλεξε και επεξεργάστηκε τα στοιχεία, από τα οποία προέκυψε η αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των θεμάτων από τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της ΔΕΗ, τόσο ανά ομάδα, όσο και συνολικά.

Αποτύπωση ουσιωδών θεμάτων

Η αποτύπωση των αποτελεσμάτων συνολικά, δηλαδή, τόσο αυτών της εσωτερικής διαδικασίας, όσο και εκείνων που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, έγινε σε ένα ενιαίο Διάγραμμα Ουσιωδών Θεμάτων. Σε αυτό, στον οριζόντιο άξονα εμφανίζεται η αντίληψη της Διοίκησης της ΔΕΗ (επίδραση κάθε θέματος x την αντίστοιχη πιθανότητα αυτό να συμβεί) και στον κάθετο η αντίληψη των Ενδιαφερομένων Μερών.

Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα στα οποία οδήγησε η ανάλυση των Ουσιωδών Θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τη ΔΕΗ συνοψίζονται ως εξής:

• Τόσο η ίδια η ΔΕΗ, όσο και τα Ενδιαφερόμενα Μέρη της, συμφωνούν ότι η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, η προώθηση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και οι επενδύσεις και νέες αγορές αποτελούν πολύ σημαντικά θέματα για τη βιωσιμότητά της.

• Για τη ΔΕΗ, ουσιώδη θέματα βιωσιμότητας αναδεικνύονται η πιο ενεργός συμμετοχή της στα κέντρα λήψης αποφάσεων και ρύθμισης της Πολιτείας σχετικά με την αγορά ενέργειας, η διαχείριση κινδύνων και τα θέματα στελέχωσης της Εταιρείας.

• Για τα ενδιαφερόμενα μέρη σημαντικά ζητήματα, εκτός από αυτά που σχετίζονται με την ικανοποίηση των πελατών και την ποιότητα του προϊόντος, είναι αυτά που άπτονται των περιβαλλοντικών επιδράσεων της Εταιρείας.

* Το παρόν αποτελεί αναδημοσίευση απο το τεύχος 49 του CSR Review

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here