INTERAMERICAN: Yψηλό επίπεδο ωρίμανσης της EKE

Ο Απολογισμός ΕΚΕ της INTERAMERICAN για το έτος αναφοράς 2011 κατέδειξε το υψηλό επίπεδο ωρίμασης της κοινωνικής υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει την Εταιρεία, επιτυγχάνοντας βελτίωση της επίδοσης στην κάλυψη των δεικτών του προτύπου Global Reporting Initiative (GRI-G3.1). Σύμφωνα με την αξιολόγηση που διενήργησε η ομάδα του Εργαστηρίου Επιχειρησιακής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το σύνολο των εκδοθέντων κατά το 2012 Απολογισμών ΕΚΕ, η έκθεση της INTERAMERICAN έφθασε στο 50% της κάλυψης, διατηρώντας την τρίτη θέση στην κατάταξη των Απολογισμών, που εκδίδονται από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στις θεματικές περιοχές αναφοράς του Απολογισμού, οι υψηλότερες επιδόσεις κάλυψης δεικτών παρατηρούνται στο προφίλ της Εταιρείας, στις παραμέτρους της έκθεσης, στη διακυβέρνηση – τις δεσμεύσεις – τη διαβούλευση και στην υπευθυνότητα για προϊόντα και υπηρεσίες. Η αξιοπιστία των στοιχείων του Απολογισμού έχει επαληθευθεί από εξωτερικό, ανεξάρτητο φορέα για τρία κεφάλαια: της Εταιρικής Διακυβέρνησης, του Ανθρώπινου Δυναμικού και της Κοινωνίας. Ο φορέας επαλήθευσε και το επίπεδο Β+ της εφαρμογής των δεικτών GRI στον Απολογισμό. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Απολογισμός της INTERAMERICAN περιλαμβάνεται στο ανώτερο επίπεδο (GC Advanced Level) του Global Compact του ΟΗΕ.

Δομικά, η παρουσίαση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν την INTERAMERICAN, ως κοινωνικά υπεύθυνη αναπτύσσεται σε επτά κεφάλαια, ενδεικτικά της ολιστικής προσέγγισης και εφαρμογής της ΕΚΕ από την Εταιρεία.

Πρόκειται για τα κεφάλαια:

• Ποιά είναι η INTERAMERICAN
• Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην INTERAMERICAN
• Πράξεις Ευθύνης για τη Διακυβέρνηση
• Πράξεις Οφέλους για την Ιδιωτική Ασφάλιση
• Πράξεις Ενδιαφέροντος για το Ανθρώπινο Δυναμικό
• Πράξεις Αξίας για την Κοινωνία
• Πράξεις Προστασίας για το Περιβάλλον,

ενώ η έκθεση ολοκληρώνεται με τις πληροφορίες για τον Απολογισμό, δηλαδή τα στοιχεία επίδοσης, τον πίνακα δεικτών κατά GRI και το επίπεδο εφαρμογής των δεικτών, την εξωτερική επαλήθευση και ένα έντυπο αξιολόγησης του Απολογισμού προς χρήση από τους αναγνώστες, για την ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκθεσης είναι η παρουσίαση σειράς απόψεων που κατέθεσαν εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων μερών –εργαζόμενοι, συνεργάτες, από την επιστημονική κοινότητα, από επαγγελματικές οργανώσεις, από οργανώσεις για την κοινωνία και την αειφορία, από θεσμικούς φορείς– αλλά και πελάτες ασφαλισμένοι της Εταιρείας για τις κοινωνικές πρωτοβουλίες για τον Απολογισμό της.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η INTERAMERICAN δεσμεύεται για την τήρηση αρχών με τη συμμετοχή της σε διεθνή δίκτυα, όπως είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο (Global Compact) και η Οικονομική Πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Προγράμματος (UNEP FI) του ΟΗΕ, καθώς και η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, ενώ στην Ελλάδα η Εταιρεία αποτελεί μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την ΕΚΕ και του Εθνικού Δικτύου Προαγωγής Υγείας στους Χώρους Εργασίας.

Το κοινωνικό προϊόν

Σημαντική είναι η γενικότερη συνεισφορά της INTERAMERICAN στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, καθώς μέσω των δραστηριοτήτων της Εταιρείας παράγεται αξία για το σύνολο των ενδιαφερομένων μερών της (μέσω της καταβολής άμεσων φόρων, των πληρωμών προμηθευτών, της μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών, δαπανών για πρακτικές κοινωνικής υπευθυνότητας κ.λπ.). Τα ποσά που διατέθηκαν κατά το 2011 φθάνουν στα 206,2 εκατ. ευρώ, με τα ποσά για πρακτικές ΕΚΕ να προσεγγίζουν τις 250.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος παροχής υπηρεσιών βοήθειας και υγείας.

 

01_Photo

Ειδικότερα, στα κεφάλαια για την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τους Εργαζομένους περιγράφονται οι κυριότερες πρωτοβουλίες της INTERAMERICAN και αναλύεται η διάθεση οικονομικών πόρων για την απόδοση αξίας σε καθένα από τους άξονες δράσεων, που περιλαμβάνει το σχέδιο «Πράξεις Ζωής». Από τη Στρατηγική στις Πρακτικές Το σχέδιο «Πράξεις Ζωής» υπηρετεί την ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην εταιρική στρατηγική. Συνεπώς, κατά τον σχεδιασμό του ετησίου προγράμματος συνεκτιμώνται ως βασικές παράμετροι:

• οι διαμορφούμενες κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές ανάγκες και συνθήκες της εποχής και ειδικότερα σήμερα, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ύφεσης στην κοινωνία και το περιβάλλον
• οι επιταγές των οργανισμών, των οποίων η Εταιρεία αποτελεί μέλος, για την αειφόρο ανάπτυξη
• η συνάφεια των πρακτικών ΕΚΕ με το επιχειρησιακό αντικείμενο, ώστε να αξιοποιούνται η τεχνογνωσία, οι υποδομές και οι ασφαλιστικές υπηρεσίες της Εταιρείας
• η ανταπόκριση στις ανάγκες της εταιρικής κοινωνίας των εργαζομένων και συνεργατών, με έμφαση στην υγεία και παράλληλα, η ανάπτυξη της εθελοντικής συνεισφοράς τους για την προσθήκη αξίας στις αναλαμβανόμενες πρωτοβουλίες και την ενδυνάμωση της εταιρικής κουλτούρας για την υπευθυνότητα
• η διάρκεια της συνεργασίας με αναγνωρισμένους για το κοινωνικό και περιβαλλοντικό έργο τους φορείς και οργανώσεις, ώστε να αναπτύσσεται η σχέση, να καλλιεργείται η συναντίληψη και να επιτυγχάνεται σε βάθος χρόνου αποτέλεσμα με συνέχεια
• η διασπορά των ενεργειών ΕΚΕ σε ευρύ φάσμα αποδεκτών με διαφορετικές πληθυσμικές ανάγκες (παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, περιθωριοποιημένες ομάδες κ.ά.), με γνώμονα τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση και θετική επίδραση της Εταιρείας στην κοινωνική ζωή.

Επικοινωνία με τους κοινωνικούς εταίρους

Ο Απολογισμός αποτελεί για την INTERAMERICAN το βασικό, αλλά όχι το μοναδικό, εργαλείο επικοινωνίας της Εταιρείας με τα ενδιαφερόμενα μέρη, που διακρίνονται σε δύο ζώνες. Στην πρώτη ζώνη σχέσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος καταχωρίζονται οι Πελάτες, οι Μέτοχοι, το Προσωπικό και οι Συνεργάτες,η Πολιτεία – οι Δημόσιες Αρχές. Στη δεύτερη ζώνη περιλαμβάνονται οι Τοπικές Κοινωνίες, οι Μη Κυβερνητικές-Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, η Επιχειρηματική Κοινότητα, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αναφερόμενος στην αναγκαιότητα έκδοσης του Απολογισμού, ο Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων & ΕΚΕ του Ομίλου, επισημαίνει:

«Η έκθεσή μας για την κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί ένα σοβαρό τεκμήριο αξιοπιστίας της INTERAMERICAN, δεδομένου ότι αναδεικνύει με κάθε λεπτομέρεια την αντίληψη και τον τρόπο για την υπεύθυνη λειτουργία του Οργανισμού. Παράλληλα, προβάλλει τις αναλαμβανόμενες δεσμεύσεις και τους στόχους και παρέχει μία σαφή εικόνα για τη συμπεριφορά της INTERAMERICAN μέσα από το καταγραφόμενο έργο, εισάγοντας ταυτόχρονα την Εταιρεία σε ευρύτερα πεδία επιχειρηματικής συναναστροφής για την ΕΚΕ, στην Ελλάδα και διεθνώς».

*Η περίληψη του απολογισμού δημοσιεύθηκε στην 3η έκδοση CSR Reports.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ