Η ΕΕ περιορίζει την έκθεση στην καρκινογόνο ουσία φορμαλδεΰδη στα καταναλωτικά προϊόντα

Η Επιτροπή ενέκρινε μέτρα για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων από τον κίνδυνο του καρκίνου, θεσπίζοντας μέγιστο όριο εκπομπών για την καρκινογόνο ουσία φορμαλδεΰδη σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων.

Οι παραγωγοί αντικειμένων, στα οποία χρησιμοποιείται φορμαλδεΰδη, έχουν περιθώριο 36 μηνών για να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες. Έτσι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα έχουν αρκετό χρόνο για να υλοποιήσουν τις απαιτήσεις περιορισμού, να αναπτύξουν σχετικές αναλυτικές μεθόδους για τη δοκιμή των εκπομπών φορμαλδεΰδης, καθώς και προϊόντα απαλλαγμένα από φορμαλδεΰδη ή με χαμηλές εκπομπές φορμαλδεϋδης. Για τα οχήματα θα ισχύσει προθεσμία 48 μηνών. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων —με την υποστήριξη της βιομηχανίας και εμπειρογνωμόνων— θα αναπτύξει κατευθυντήριες γραμμές για τη διευκόλυνση της εναρμονισμένης εφαρμογής των συνθηκών δοκιμής για τη μέτρηση των εκπομπών φορμαλδεΰδης.

Η φορμαλδεΰδη είναι γνωστό ότι έχει καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ιδιότητες και μπορεί να λειτουργήσει ως τοξικό και ευαισθητοποιητικό του δέρματος. Χρησιμοποιείται κυρίως στην παραγωγή ρητινών, θερμοπλαστικών και άλλων χημικών προϊόντων. Αυτά με τη σειρά τους χρησιμοποιούνται σε μια σειρά καταναλωτικών προϊόντων και εφαρμογών, όπως στην κατασκευή επίπλων και δαπέδων με βάση το ξύλο, τα οποία αποτελούν τις κύριες πηγές έκθεσης των καταναλωτών στις εκπομπές φορμαλδεΰδης στον αέρα εσωτερικών χώρων. Χρησιμοποιείται επίσης σε κλωστοϋφαντουργικά και δερμάτινα προϊόντα, εξαρτήματα οχημάτων και αεροπλάνων, καθώς και σε αφρώδη υλικά, πλαστικές ύλες και συνθετικές υαλώδεις ίνες.